Służba Liturgiczna Ołtarza

Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.” 

(J 6,9.11)

„Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.

 

STOPNIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA:

1. Aspirant – jest to chłopiec, który na zbiórkach formacyjnych uczy się podstaw służenia oraz poznaje modlitwy ministranckie.

2. Ministrant – jest on odpowiedzialny za służbę podczas Mszy Świętej i nabożeństw. Usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Poprzez swoje postawy, gesty i znaki pomaga Ludowi Bożemu w godnym przeżyciu Eucharystii.

3. Lektor – jest on ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. Może odczytywać komentarze do Mszy Świętej jak i podawać intencje modlitwy powszechnej.

4. Kantor – jest on ustanowiony do wykonywania psalmu responsoryjnego między czytaniami oraz aklamacji Alleluja przed Ewangelią.

5. Ceremoniarz – osoba dobrze znająca liturgię, która przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz jest odpowiedzalny za przeprowadzenie próby liturgii, czuwanie nad jej przebiegiem oraz interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii.

 

MODLITWY MINISTRANTA:

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY  ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

WSKAZANIA DLA SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA:

1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzićgłównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

3. Udział służby liturgicznej we Mszyśw. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.

4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.

5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed  zakończeniem czynności poprzedzającej.

7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego  uczestnictwa w Eucharystii.

 

Wspólnotę Służby Liturgicznej prowadzi ks. Daniel Kurowski.

 

Służba Liturgiczna Ołtarza ma swoje spotkania w każdą sobotę o 900.