«

«

gru 25

List kolędowy 2017/2018

W oczekiwaniu na księdza….

Współcześnie kolęda w okresie Bożego Narodzenia odbywa się już tylko w Polsce i w niemieckiej Bawarii. Wizyta duszpasterska jest zachowana także we Włoszech, ale w okresie wielkanocnym. Podczas Bożego Narodzenia wspominamy przyjście Boga na ziemię i jest to w naszej polskiej tradycji nie tylko czas pogłębiania więzów rodzinnych, czas spotkań przy świątecznym stole w gronie rodziny, ale również czas pogłębiania więzów z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana jest wyrazem naszej wiary. To przede wszystkim wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o błogosławieństwo w nowym roku. Piękna i głęboka treść wielu polskich kolęd stwarza niepowtarzalny i nieporównywalny z żadnym innym okresem liturgicznym klimat duchowej komunii.

Kapłan ku parafianom

Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 529 określa jako obowiązek proboszcza poznanie swoich parafian (zwłaszcza chorych, samotnych), uczestniczenie w ich troskach, wspieranie w trudach, a także pomoc małżonkom i rodzinom w wypełnianiu ich powołania. Wizyta duszpasterska daje kapłanowi przede wszystkim możliwość spotkania swoich parafian, których zna z niedzielnych Mszy, w ich domach. Tam może z nimi spokojnie porozmawiać, zobaczyć jak dorasta dziecko, które chrzcił, jak budują swoje życie małżonkowie którym udzielił ślubu, i jak radzi sobie wdowa czy wdowiec po odejściu współmałżonka. Podczas kolędy kapłan dowiaduje się o chorych leżących w domach, zgłaszają się nowi kandydaci na ministrantów, rodziny dowiadują się o istniejących wspólnotach, poradnictwie rodzinnym czy działalności Caritas. Mogą też, ale nie muszą przekazać kapłanowi datki. Zdarza się także, że po wizycie duszpasterskiej niektóre osoby przystępują do spowiedzi po wielu latach życia bez tego sakramentu.

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Nie wszyscy jednak chętnie uczestniczą w tym dorocznym, tak bardzo wyrastającym z tradycji i wiary Kościoła wydarzeniu, którym jest kolęda. Nie dziwi to oczywiście w wypadku ludzi innych wyznań oraz deklarujących się jako agnostycy czy ateiści, ponieważ jest to konsekwencją ich świadomego wyboru i wyznawanego światopoglądu. Istnieje jednak stosunkowo duża grupa ludzi będących formalnie wiernymi Kościoła, która odmawia przyjęcia księdza podczas kolędy. Wydaje się, że najczęstszym powodem takiej postawy jest charakterystyczny dla dla zachodu Europy, a wkraczający również do nas od kilku dekad skrajny indywidualizm. Dewaluuje on wartość wspólnoty jako takiej, co w praktyce przejawia się w osłabianiu zarówno wspólnot narodowych, religijnych i lokalnych, jak też wspólnoty rodziny. Ten indywidualizm, niesiony przez media, przeniknął współczesną kulturę do tego stopnia, że wielu ludzi przejmuje taką postawę w sposób nieuświadomiony do końca i nieprzemyślany, usiłując pogodzić ją z wiarą przekazaną przez rodziców czy dziadków, deklarując wiarę, ale bez przynależności do wspólnoty Kościoła.

Do tej presji indywidualizmu dochodzą również inne motywy zniechęcające do wizyty duszpasterskiej, takie jak przewrażliwienie na punkcie materializmu księży, który zdaniem wielu osób (często też mediów) jest jedynym motywem kolędowania. W tej postawie każdy przejaw, rzeczywisty czy wymyślony, materializmu któregoś z księży staje się argumentem przeciw całemu Kościołowi.

Niekiedy powodem odrzucenia kolędy staje się też osobista sytuacja życiowa w postaci na przykład życia w niesakramentalnym związku. Zniechęca ona do spotkania z kapłanem, aby uniknąć sytuacji, w której może on namawiać do zmiany postawy. Budzi też być może jakąś formę lęku wynikającego z poczucia winy.

Dla wielu kapłanów takie zamknięcie drzwi, odmowa przyjęcia kolędy czy atak na Kościół w jej trakcie jest doświadczeniem bolesnym, ale nie należy zapominać, że zarówno Jezus, jak i Apostołowie, jak wiemy z Ewangelii, doświadczali takiego odrzucenia. Jest ono w jakiś sposób wpisane w misję Kościoła, wg ewangelicznych, profetycznych słów starca Symeona o Chrystusie: „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”
(Łk 2,34).

Owoce Roku Pańskiego 2017

 

Pomoc najuboższymprzy parafii działa jadłodajnia wydająca w okresie zimowym ciepłe posiłki, obecnie dla 45 osób. Została otwarta noclegownia, prysznice dla bezdomnych; każdy ma miejsce na godny nocleg.

Mała Dorotka” z Przedszkola w budynku plebanii prężnie działa Niepubliczne Przedszkole Katolickie Dorotka. Obecnie jest 83 dzieci. Przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do „Małej Dorotki” – grupy maluchów – szczegóły na facebooku Przedszkola i Małej Dorotki.

Grupy Duszpasterskie zapraszamy do włączenia się w życie wspólnot działających przy naszej parafii. Szczególnie polecamy młodzieży – Ruch Światło Życie, a małżeństwom – Domowy Kościół. Wszystkich, którzy kochają muzykę i śpiew zapraszamy do scholi młodzieżowo-dziecięcej.

Założenia z ubiegłego roku 2017

Dziękujemy bardzo serdecznie za włączenie się w działania duszpasterskie i remontowo budowlane w minionym roku. Udało się nam:Otworzyć kawiarenkę parafialną która funkcjonuje w każdą niedzielę – po każdej Mszy świętej, a którą obsługuje nasza młodzież; Dotrzeć z pomocą do osób najuboższych z naszej parafii; Zorganizować pielgrzymki, turnus rehabilitacyjny, kolonie dla dzieci; Zamontować na zapleczu plebanii wiatę rekreacyjną (pomieści około 90 osób)

Rodziny pragnące wspomóc materialnie kolejne dzieła na rzecz ludzi i naszego kościoła mogą złożyć podczas kolędy ofiarę w kopercie z napisem na kościółnie jest to ofiara dla księdza chodzącego po kolędzie.

Duszpasterze parafii Błogosławionej Doroty w Elblągu